Industrirørleggerfag

Industrirørleggerfaget skal danne grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon, montering
og vedlikehold av rørsystemer til industrien, både på land og offshore. Industrien leverer
varer i et internasjonalt eksportmarked med høye krav til kvalitet og effektivitet. Faget
skal fremme stabil produktkvalitet og bruk av automatiserte produksjonsmetoder og bidra
til å utvikle fagkompetanse som kan følge utviklingstendenser i samfunnet, nasjonalt og
internasjonalt.
Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler ferdigheter knyttet til montering,
vedlikehold og testing av røranlegg og rørinstallasjoner. Videre skal opplæringen fremme
utvikling av evne til nøyaktighet, refleksjon og kritisk vurdering. Opplæringen skal bidra til
å utvikle forståelse for helheten i faget og analyse-, system- og sikkerhetsforståelse.
Opplæringen skal legge til rette for trening i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon
og kvalitetsarbeid. Videre skal opplæringen legge til rette for samarbeid og selvstendig
arbeid og anvendelse av ny teknologi. Arbeid innenfor gjeldende regelverk for helse, miljø
og sikkerhet og internasjonale og nasjonale standarder inngår i opplæringen.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industrirørlegger.

 

Link til læreplan i industrirørleggerfaget: https://www.udir.no/kl06/IRL3-01