Logistikkfag

Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og
interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal
fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i
samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og
effektiv drift.
Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse til å utføre logistikkoppgaver på personog godsterminaler og i bedrifter der varegjennomstrømming og forflytning av varer og
gods er en del av virksomheten. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kompetanse
om effektiv informasjonsflyt i forbindelse med transport og lagring av varer og gods.
Opplæringen skal fremme kompetanse om faktorer som kan påvirke lønnsomheten ved
transport og lagring av varer og gods.
Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen gjennom samhandling med kunder,
leverandører og kollegaer møter krav som stilles til service og profesjonell
kundebehandling. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens kompetanse om
regelverk for helse, miljø og sikkerhet i transportbransjen og kompetanse om
lærebedriftens driftsrutiner.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er logistikkoperatør.

 

Link til læreplan i logistikkfaget: https://www.udir.no/kl06/LOG3-01