Produksjonsteknikk

Produksjonsteknikkfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen framstilling av
produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Videre skal faget bidra til
kompetanse i styring og drift av produksjonsmaskiner og utstyr og sammenstilling av
produkter. Faget skal bidra til å ivareta krav til høy effektivitet, stabil produktkvalitet og
bruk av automatiserte produksjonsmetoder. Faget skal også fremme konkurransedyktig
produksjon til markeder i inn- og utland.
Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i drift av operative
arbeidsprosesser. Videre skal opplæringen fremme utvikling av kompetanse i framstilling
av produkter og styring av prosesser fra råmateriale til sluttprodukt. Opplæringen skal
bidra til at lærlingen utvikler forståelse for samspillet mellom mekanisk oppbygging,
mekanisk regulering og elektronisk styring. Videre skal opplæringen fremme
omstillingsevne med vekt på fleksibilitet, effektivitet og vurdering av kvalitet.
Opplæringen skal legge til rette for planlegging, produksjon og kvalitetssikring av arbeidet.
Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid og samarbeid i et faglig
fellesskap. Opplæringen skal fremme lærlingens evne til egenvurdering, mestring og
refleksjon. Helse, miljø og sikkerhet skal inngå i alle deler av opplæringen.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i produksjonsteknikk. 

 

Link til læreplan i produksjonsteknikkfaget: https://www.udir.no/kl06/PRT3-01