Salgsfag

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring.
Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør lærlingen i stand til å håndtere
endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for
salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av
produkter. Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser som kan tilfredsstille
kundenes behov og forventninger.
Opplæringen skal bidra til kompetanse om produkter, salgsmetoder, regelverk og
bransjens rammebetingelser og etiske normer. Opplæringen skal fremme kompetanse om
hvordan regelverk for helse, miljø og sikkerhet og internkontroll kan påvirke driften av
virksomheten. Videre skal opplæringen fremme lærlingens evne til skriftlig og muntlig
kommunikasjon og samhandling med ulike kundegrupper.
Opplæringen skal legge til rette for praktiske salgsaktiviteter der lærlingen møter krav som
stilles til en yrkesutøver i salgsfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens
kompetanse i å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel er salgsmedarbeider.

 

Link til læreplan i salgsfaget: https://www.udir.no/kl06/SLG3-01