Yrkessjåførfaget

Yrkessjåførfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen transport av personer og
varer. Faget skal bidra til yrkeskompetanse som omfatter effektive, sikre, miljøvennlige og
lønnsomme transporttjenester. Videre skal faget bidra til å utvikle yrkessjåfører som kan
håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold.

Opplæringen skal fremme kompetanse på transportmidler og utstyr som benyttes i
bransjen. Videre skal opplæringen fremme kunnskap om interne og eksterne
rammebetingelser, om nasjonalt og internasjonalt regelverk knyttet til transportbransjen
og om faktorer som kan påvirke lønnsomheten i et transportoppdrag. Opplæringen skal
bidra til å utvikle kompetanse på enkelt vedlikehold og sikker bruk av teknisk utstyr og
hjelpemidler. Videre skal opplæringen vektlegge sikker, forsvarlig, hensynsfull og
økonomisk håndtering av transportmidler uten unødvendige miljøbelastninger.

Opplæringen skal fremme den enkeltes ferdigheter i bruk av digitale og elektroniske
hjelpemidler. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens teoretiske og praktiske
kompetanse i samsvar med nasjonale og internasjonale regelverk for kjøreopplæring.
Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskap om det å drive egen transportvirksomhet.
Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen gjennom praktiske arbeidsoppgaver kan
utvikle kompetanse til å møte bransjens krav til kvalitet service og profesjonell
kundebehandling. Opplæringen skal legge til rette for selvstendig arbeid ved planlegging,
gjennomføring og dokumentasjon av transportoppdrag i tråd med gjeldende regelverk for
helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er yrkessjåfør.

 

Link til læreplan i yrkessjåførfaget: https://www.udir.no/kl06/YRK3-02