fbpx

Flere ekstra millioner til korona-rammede bedrifter!

Det er bevilget 13,4 millioner ekstra for å støtte opp om bedrifter i Troms og Finnmark som er rammet av Korona

Nå kan koronarammede bedrifter i Troms og Finnmark søke fylkeskommunen om ferske midler til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet skal øke kompetanseutviklingen og hindre permitteringer og oppsigelser.

Regjeringen bevilget nylig 300 millioner kroner til kompetanseutvikling, midlene fordeles i forhold til innbyggertall og det er fylkeskommunens oppgave å forvalte pengene til pengene til bedrifter via tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring.

Troms og Finnmark fylkeskommune får kr 13 476 000,- av den totale potten.

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV) mener de nye midlene kan legge til rette for omstilling på flere plan.

– I den vanskelige pandemisituasjonen næringslivet står i er det viktig å kunne legge til rette for den omstillingen samfunnet trenger. Vi skal berge oss gjennom pandemien uten å øke de sosiale forskjellene i samfunnet, samtidig som vi har kort tid på å omstille oss i en grønnere og mer bærekraftig retning for å unngå kritiske klimaendringer. Bedriftsinterne opplærings-midler kan bidra positivt til dette.

Han oppfordrer alle aktuelle bedrifter til å søke på ordningen Bedriftsintern opplæring.

Formålet med tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring er å støtte bedrifter som skal foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, og i den forbindelse har behov for å gi opplæring til sine ansatte.

Bedrifter som tar utgangspunkt i naturressurser og/eller prioriterer bærekraftige og digitale løsninger prioriteres.

I 2021 prioriteres også bedrifter med omstillingsbehov grunnet korona.

Tilskuddsordningen er åpnet for søking.

Troms og Finnmark fylkeskommune

Hvordan fungerer denne ordningen - og hvordan er den innrettet?

Fylket har fått ekstramidler for bedrifter pga Covid19

Små og mellomstore bedrifter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller skal etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er permitterte eller fortsatt i jobb. 

Det er ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende,
Forventet saksbehandlingstid: 2-4 uker.

Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 300 000,-.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre planen.

Søknad må inneholde:

Beskrivelse av kurs/opplæringstilbud.
Plan for hvordan opplæringen skal gjennomføres.
Tidsplan for opplæringen.
Beskrivelse av samarbeidspartner/kursaktør.
Budsjett og finansieringsplan (med egenfinansiering).

Hvordan søke?

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BiO)
Bedriftsintern opplæring (BiO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01. januar 2020 ble overført fra NAV til fylkeskommunene. Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter årlig til sammen 2,5 millioner kroner i BiO-midler.  I 2021 er samlet tilskuddspott på ca. 15 millioner kroner grunnet ekstra midler til et koronarammet næringsliv.

Klikk på bildet for å lese mer om ordningen og hvordan din bedrift kan søke
Forrige

Det våres og tines – hva kommer nå?

Årsmøte Opplæringskontoret Nord 2021

Neste