Industrimontørfaget

Industrimontørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innenfor montering, testing og
kontroll av komponenter og anlegg til landbasert industri, offshorevirksomhet og
skipsverft. Delproduksjon foregår internt i bedriftene og hos eksterne leverandører. Faget
skal bidra med kompetanse til sammenstilling og fullføring av mekaniske produkter med
høye krav til kvalitet og funksjonalitet. Videre skal faget bidra til å ivareta høye krav til
helse, miljø og sikkerhet.
Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i montering og bygging av
maskiner og elektromekanisk utstyr og reparasjon og vedlikehold på egenmontert utstyr.
Videre skal opplæringen bidra til utvikling av prosessforståelse og allsidighet innenfor det
mekaniske området. Opplæringen skal også fremme en helhetlig forståelse av samspillet
mellom konstruksjon, oppbygging og regulering av mekaniske produkter og bidra til at
lærlingen utvikler evne til nøyaktighet og faglig utvikling.
Opplæringen skal legge til rette for planlegging, gjennomføring, vurdering og
dokumentasjon av arbeid. Videre skal opplæringen vektlegge sikkerhet ved arbeid i farlige
miljøer. Opplæringen skal også legge til rette for selvstendig arbeid, samarbeid og
kommunikasjon med andre yrkesgrupper. Bedriftens styrings- og kontrollsystemer og
informasjons- og beslutningssystem skal inngå i opplæringen.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel er industrimontør. 

 

Link til læreplan i industrimontørfaget: https://www.udir.no/kl06/IMO3-01