fbpx

Fagoversikt

Akvakulturfaget (AKV03-02)

Vg3 akvakulturfaget handler om biologisk produksjon i akvatiske miljø i samspill med naturgitte rammer, menneskelig aktivitet og bruk av teknologi. Faget skal gi lærlingene kompetanse i tråd med næringens krav og behov, der bruk av teknologi med hensyn til biologiske forutsetninger er sentralt. Videre skal faget utdanne arbeidstakere som kan bidra til å utvikle akvakulturnæringen i tråd med bærekraftige prinsipper. 

Les mer

Anleggsmaskinførerfaget (AMF03-02)

Vg3 anleggsmaskinførerfaget handler om å legge til rette for å bygge opp samfunnets infrastruktur. Faget skal sette lærlingene i stand til å utføre grunnarbeid og lage fundamenter for å bygge vei, jernbane og infrastruktur for vann, avløp og strøm. Faget bidrar til bærekraft i samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan legge til rette for en infrastruktur som hindrer miljøskader og bidrar til å bevare naturressurser.

Les mer

Betongfaget (BET03-02)

Vg3 betongfaget handler om å forskale, armere og støpe nye bygg- og anleggskonstruksjoner og vedlikeholde eksisterende bygningsmasser. Faget skal sette lærlingene i stand til å bygge boliger, næringsbygg, skoler, broer, tunneler, kaier, damanlegg og annen infrastruktur i betong. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan oppføre nye betongkonstruksjoner og vedlikeholde eksisterende konstruksjoner. Faget handler også om å sikre kvalitet og levetid ved oppføring av bygninger og konstruksjoner.

Les mer

Byggdrifterfag (BDR03-02)

Byggdrifterfaget handler om å drifte og vedlikeholde bygninger, tekniske anlegg og installasjoner. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å velge miljø- og energibesparende løsninger i bygg og installasjoner som sikrer materiell og brukere. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan forebygge vannskader og brann gjennom valg av materialer og arbeidsprosesser og sikre byggets indre miljø.

Les mer

Fiske og fangst (FFA03-03)

Vg3 fiske og fangst handler om høsting av marine ressurser ved bruk av ulike fartøyer og driftsformer. Faget skal gi lærlingen kompetanse i fangsting, oppbygging og bruk av redskaper og håndtering av fangst om bord. Vg3 fiske og fangst skal også forberede lærlingene til å forsyne samfunnet med sjømat av høy kvalitet. Videre skal faget utvikle kompetanse knyttet til etikk, sikkerhet og kvalitet som fiskerinæringen etterspør.

Les mer

Fjell- og bergverksfaget med fordypningsområde (FJE03-03)

Vg3 fjell- og bergverksfaget handlar om å leggje til rette for å endre og skape ny infrastruktur under og over jord. Faget skal gjere lærlingane i stand til å bruke maskiner, sprengstoff og utstyr i grunnarbeid, mineraluttak og sikring av fjell. Det handlar òg om å sikre arbeidssituasjonar for å hindre personskadar og skadar på materiell og miljø, og å ta vare på det estetiske uttrykket i landskapet. Faget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvarar som kan leggje til rette for ein berekraftig infrastruktur som hindrar miljøskadar og medverkar til å ta vare på naturressursar.

Les mer

Gjenvinningsfaget (GVF03-01)

Vg3 gjenvinningsfaget handler om håndtering og forvaltning av løsøregjenstander og stoffer som skal kasseres. Faget gir lærlingene kompetanse til å forvalte ressursene og verdiene som finnes i avfall, for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vg3 gjenvinningsfaget skal bidra til å utvikle fagarbeidere som er forberedt på et arbeids- og samfunnsliv med høye krav til miljøhensyn og gjenvinning.

Les mer

Glassfaget (GLA03-02)

Glassfaget handler om å bearbeide, konstruere og montere glassprodukter i bygg, interiør og transportmidler. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å velge materialer, arbeidsteknikker og utstyr som bidrar til å ivareta eksisterende og nye konstruksjoner, tilfredsstille kravene til estetikk og legge til rette for gjenvinning. Glassfagets bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan sikre en håndverksmessig utførelse som gir estetiske og varige miljø- og energieffektive glassprodukter.

Les mer

Industrimekanikerfaget (IME03-02)

Vg3 industrimekanikerfaget handler om å tilvirke, montere, reparere og vedlikeholde tekniske og mekaniske innretninger og om å planlegge arbeidet. Faget skal bidra til å utvikle yrkesutøvere innenfor tekniske og mekaniske bransjer med innsikt i digitalisering og automatisering. Videre skal faget bidra til at lærlingene får teknisk og mekanisk forståelse av sammenstilling, regulering og styringsprosesser. Faget utvikler yrkesutøvere med praktiske ferdigheter og kompetanse til kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Les mer

Industrimontørfaget (IMO03-02)

Vg3 industrimontørfaget handler om montering, testing, vedlikehold og produktkontroll av tekniske og industrielle produkter. Faget handler om å gi lærlingene en helhetlig forståelse av montasje og testing, fra råvare til ferdig produkt. Videre handler faget om effektiv og bærekraftig drift med vekt på miljøvennlige løsninger for å ivareta samfunnet og det ytre miljøet. Faget skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere med kompetanse i sammenstilling og fullføring av mekaniske produkter innenfor gitte krav til kvalitet og funksjonalitet til dagens og framtidens arbeidsliv.

Les mer

Industritekstilfaget, fiskeredskap (FIR3-01)

Industritekstilfaget, fiskereiskapar skal medverke til å utvikle kompetanse innan produksjon, montering og etterbehandling av fiskereiskapar. Faget skal leggje grunnlag for vidareføring av gamle fiskereiskapstradisjonar og utvikling av nye produkt og metodar.

Les mer

IT-Driftsfaget (ITD03-01)

Vg3 IT-driftsfaget handler om å drifte stabile, sikre og effektive IT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Vg3 IT-driftsfaget handler også om ferdigheter i brukerstøtte for å fremme virksomhetens effektivitet og konkurranseevne. Faget skal gi lærlingen kunnskap om tidsriktig teknologi, bidra til forståelse av IT som verktøy og hvordan IT brukes konstruktivt gjennom praktiske arbeidsoppgaver. Vg3 IT-driftsfaget handler om å designe og drifte IT-løsninger i samfunnet som ivaretar informasjonssikkerhet, personvern, brukervennlighet og tilgjengelighet til nødvendige tjenester.

Les mer

Kulde- og varmepumpeteknikkfaget (KVP03-01)

Vg3 kulde- og varmepumpeteknikkfaget handler om arbeid på kulde- og varmepumpeanlegg og systemer for oppvarming og varmegjenvinning. Faget skal gi lærlingen kompetanse på kulde- og varmepumpeteknikk i sammensatte løsninger. Det handler også om å velge energieffektive og bærekraftige kulde- og varmetekniske løsninger. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets krav til brukertilpassede kulde- og varmepumpeanlegg og reduksjon i klimagassutslipp

Les mer

Logistikkfaget (LOG03-02)

Vg3 logistikkfaget handler om lagring, interntransport og klargjøring av varer og gods til forsendelse. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler kompetanse i logistikkoppgaver i bedrifter og på person- og godsterminaler der vareflyt er en del av virksomheten. Faget skal bidra til at samfunnet har en sikker og effektiv måte organiserer samferdsel og ivaretar andres verdier under transport og lagring. Faget skal også bidra til at arbeidslivet har strukturerte og løsningsorienterte logistikkoperatører med kompetanse innenfor planlegging, drift og organisering av transport internt og eksternt.

Les mer

Maler- og overflateteknikkfaget (MOT03-01)

Vg3 maler- og overflateteknikkfaget handler om å behandle flater på nybygg, eksisterende bygningsmasse og historiske bygg. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å vurdere overflater innvendig og utvendig og velge miljøvennlige materiale og ressurseffektive metoder i behandling av overflater. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan ta vare på inneklima, lette renhold og smykke, verne og holde ved like overflater i bygg.

Les mer

Motorsykkelfaget (MSY03-02)

Vg3 motorsykkelfaget handler om reparasjon og vedlikehold av motorsykler, ATV, trehjulsmotorsykkel, motorsykkel med sidevogn og snøscooter. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler teknologisk og mekanisk kompetanse i å utbedre, reparere og vedlikeholde rekreasjons- og arbeidskjøretøy. Videre skal faget bidra til at samfunnet har en motorsykkelpark som er trygg. Faget skal bidra til at arbeidslivet har motorsykkelmekanikere som har kompetanse og motivasjon til å være oppdatert på et fagfelt i kontinuerlig utvikling med stadig nye produkter.

Les mer

Plastfaget (PLF03-01)

En fagoperatør i plastfag arbeider i små og store bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder f.eks. fritids- og yrkesbåter, rør, tanker og teknisk utstyr, plastprodukter til prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett, kommunal sektor og næringsmiddelindustrien.

Les mer

Produksjonsteknikkfaget (PRT03-02)

Vg3 produksjonsteknikkfaget handler om å framstille produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Faget handler om å utvikle lærlingene til selvstendige fagoperatører innenfor produksjonsteknikk som er anvendelig i alle produksjonsbransjer. Videre handler faget om forbedringsteknikk og optimalisering av omstillings- og produksjonsprosesser for å imøtekomme samfunnets krav til effektivitet og produktkvalitet. Det handler også om hensynet til miljø og produktivitet ved bruk av automatiserte produksjonsmetoder for å gjøre bedriftene konkurransedyktige.

Les mer

Rørleggerfag (RLF03-02)

Vg3 røyrleggjarfaget handlar om å installere røyrleidningar med tilhøyrande komponentar og utstyr i nye og eksisterande bygg. Faget skal gjere lærlingane i stand til å velje energisparande og helse- og miljøfremjande røyrtekniske løysingar og halde ved like, modernisere og bevare røyrtekniske anlegg. Faget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvarar som kan installere berekraftig infrastruktur for vatn, avløp og ventilasjon som er energisparande, fremjar vasskadetryggleik og bevarer det estetiske uttrykket.

Les mer

Salgsfaget (SLG03-02)

Vg3 salgsfaget handler om salg, markedsføring, samhandling og lønnsom drift. Faget skal gi lærlingene kompetanse i å avdekke kundenes, målgruppenes og markedenes behov for å kunne tilby passende produkter. Videre handler faget om å tilpasse kommunikasjon, kommunikasjonskanaler og informasjon til ulike målgrupper. Faget skal ruste lærlingene til å ta del i et arbeidsliv der trendene og markedssituasjonen endrer seg etter kundenes og samfunnets ønsker og krav.

Les mer

Service- og administrasjonsfag (SOA03-01)

Service- og administrasjonsfaget handler om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Videre handler faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeidere og ledere i en virksomhet. Basert på målene og kjerneoppgavene til virksomheten skal faget bidra til å utvikle administrative tjenester som dekker behovene til brukerne, virksomheten og samfunnet. Faget skal bidra til å utdanne selvstendige og omstillingsdyktige service- og administrasjonsarbeidere som planlegg, gjennomfører, dokumenterer og vurderer eget arbeid, og som kan bidra til en effektiv og bærekraftig drift av virksomheter.

Les mer

Sveisefaget (SVE03-02)

Vg3 sveisefaget handler om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder og etterbehandlingsteknikker i mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler kunnskap om og kompetanse innenfor robotisering og automatisering av sveiseprosessen. Faget skal bidra til at industrien og samfunnet får dekket behovet for sveising av store og små konstruksjoner og rør og komponenter innenfor industri.

Les mer

Tømrerfaget (TMF03-02)

Vg3 tømrarfaget handlar om å byggje nye trebygningar og byggje om eksisterande bygningar. Faget skal gjere lærlingane i stand til å byggje trekonstruksjonar og konstruksjonar i samansette materiale, stål og lettmetall. Faget handlar òg om å byggje klimaskal. Faget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvarar som kan produsere nye konstruksjonar, halde bygningar ved like og vidareføre kulturtradisjonen i faget.

Les mer

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (VBL03-02)

Vg3 ventilasjons- og blikkenslagerfaget handler om å trygge tak og fasader og sikre det indre miljø mot klimaendringer og vannskader. Faget skal sette lærlingene i stand til å bearbeide metaller, komposittmaterialer og andre tynnplateprodukter til å bekle tak, fasader og interiør. Videre handler faget om å velge utstyr som bidrar til å ivareta konstruksjonene, tilfredsstille kravene til estetikk og legge til rette for gjenvinning. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan verne verdier i konstruksjoner mot ytre og indre belastninger.

Les mer

Ventilasjonsteknikkfaget (VEN03-01)

Vg3 ventilasjonsteknikkfaget handler om arbeid på ventilasjonsanlegg, produkter, energiløsninger og metoder for komfortkjøling. Faget handler også om tekniske og energieffektive klimaløsninger for å oppnå godt inneklima og god folkehelse. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere for å møte arbeidslivets behov for omstilling og samfunnets krav til funksjonelle, bærekraftige og sikre ventilasjonssystemer. 

Les mer

Yrkessjåførfaget (YRK03-03)

Vg3 yrkessjåførfaget handler om å håndtere og forflytte passasjerer, varer og gods. Faget skal gi lærlingene innsikt i ulike transportoppdrag og sikringsmetoder og hvordan de kan ivareta miljø, trafikksikkerhet og en verdikjedetankegang. Faget skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan dekke samfunnets behov for en sikker, effektiv, lønnsom og miljøvennlig transport. Videre skal faget bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige yrkessjåfører og til å dekke det framtidige behovet for arbeidskraft i bransjen.

Les mer