fbpx

Industritekstilfaget, fiskeredskap (FIR3-01)

Industritekstilfaget, fiskereiskapar skal medverke til å utvikle kompetanse innan produksjon, montering og etterbehandling av fiskereiskapar. Faget skal leggje grunnlag for vidareføring av gamle fiskereiskapstradisjonar og utvikling av nye produkt og metodar.

Fiskereiskapsbedriftene møter stadig endringar i kvalitets- og marknadskrav. Faget skal derfor medverke til å utvikle kvalitetsmedvitne fagoperatørar med evne til nyskaping og fleksibilitet. Opplæringa skal medverke til at lærlingen utviklar evne til å arbeide sjølvstendig og sikkert med råmateriale, styringsverktøy og produksjonsutstyr.

Vidare skal opplæringa leggje grunnlag for samarbeid med andre faggrupper og forståing for produksjonsprosessar frå filament til ferdig reiskap. Opplæringa skal også medverke til at lærlingen utviklar kunnskap om kjemiske prosessar. Opplæringa i fiskereiskapsfaget skal leggje til rette for variert trening i planlegging, gjennomføring, vurdering, dokumentasjon og produksjon av fiskereiskapar.

Vidare skal opplæringa leggje til rette for at lærlingen tek i bruk ny teknologi og deltek i arbeid med kvalitetsforbetring. Arbeidet skal skje etter gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik. Spesifikasjonar og styringssystem skal stå sentralt i opplæringa. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Åpne læreplan