fbpx

Tømrerfaget (TMF03-02)

Vg3 tømrarfaget handlar om å byggje nye trebygningar og byggje om eksisterande bygningar. Faget skal gjere lærlingane i stand til å byggje trekonstruksjonar og konstruksjonar i samansette materiale, stål og lettmetall. Faget handlar òg om å byggje klimaskal. Faget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvarar som kan produsere nye konstruksjonar, halde bygningar ved like og vidareføre kulturtradisjonen i faget.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Vg3 tømrarfaget skal bidra til skaparglede og engasjement når lærlingane byggjer, held ved like og rehabiliterer bygningar med varige miljø- og energieffektive kvalitetar. Faget fremjar kritisk tenking og etisk medvit gjennom at lærlingane blir utfordra til å velje berekraftige materiale, verktøy og arbeidsmetodar. Effektiv og miljøvennleg ressursutnytting vil òg bidra til å fremje respekt for naturen og miljøet. Faget skal vidare bidra til kunnskap om pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og om trepartssamarbeidet, der arbeidsgivaren, arbeidstakaren og myndigheitene jobbar saman for å utvikle eit betre arbeidsliv. I tillegg fremjar faget forståing av kva verdi kulturelt mangfald har i bygg- og anleggsbransjen, gjennom at lærlingane deltek i dialog om og reflekterer over krav og forventningar til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap.

Konstruksjonar

Kjerneelementet konstruksjonar handlar om korleis ein byggjer trekonstruksjonar og konstruksjonar i samansette materiale, stål og lettmetall med utgangspunkt i produksjonsunderlaget, og om korleis laster og krefter verkar inn på konstruksjonane, og korleis dei held på styrke og stabilitet. Dette kjerneelementet handlar òg om å utforme brannhemmande og lyddempande konstruksjonar, og å forankre, feste inn og montere ulike materiale i bygningar og konstruksjonar. Vidare handlar det om å vurdere, sortere og omarbeide og lagre trevirke og byggjevareprodukt og kvalitetssikre produksjonen.

Bygningsfysikk

Kjerneelementet bygningsfysikk handlar om å komplettere nye og rehabilitere eksisterande trekonstruksjonar, gjennom samhandling med andre fagområde og med omsyn til produksjonsunderlaget. Vidare handlar det om å måle og dokumentere varme-, luft- og fukttransport i ein bygning, og om termografering og trykktesting av bygningar og konstruksjonar. Kompetanse om eigenskapane til trevirket og byggjevareproduktet er òg ein del av dette kjerneelementet.

Rehabilitering, ombygging og tilbygg

Kjerneelementet rehabilitering, ombygging og tilbygg handlar om å utbetre eksisterande bygningsdelar med nye materiale og løysingar på grunnlag av produksjonsunderlag. Det handlar òg om å tilpasse og føye saman trevirke og samansette materiale med eldre materiale og konstruksjonar. Å endre trekonstruksjonar og samansette konstruksjonar til nye funksjonsområde i samsvar med gjeldande regelverk er òg ein del av dette kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerheit

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerheit handlar om å identifisere og hindre situasjonar som er ein fare for liv og helse ved bygging av bygg for næring, oppvekst, omsorg og bustader. Dette kjerneelementet handlar òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse. Følge toleransekrav i prosjekter er og endel av kjerneelementet. Vidare handlar det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldande regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldande system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerheit. Kollegialt samarbeid om berekraftige og miljøvennlege løysingar er òg ein del av dette kjerneelementet.

Åpne læreplan