fbpx

Fagene

Akvakulturfaget
Akvakultur er en teknologisk avansert og eksportrettet næring basert på biologisk produksjon. Det er en næring i rask endring med hensyn til produksjonsregimer, arter og rammebetingelser. I næringen stilles krav til kvalitet i prosesser og produkter, og næringen etterspør yrkesutøvere med mar...
Anleggsmaskinførerfaget
En anleggsmaskinfører utfører varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr. Anleggsmaskinførerfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av landets infrastruktur. Anleggsmaskinføreren arbeider ofte i vanskelig terreng og områder og k...
Betongfaget
Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Gjennom utvikling og utbygging av bygningsmassen i samfunnet skaper faget store verdier. Betongfaget skal ivareta samfunnets krav til en bærekraftig utvikling. Opplæringen skal bidra ti...
Bilskadefag
Bilskadefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen reparasjon av skadde kjøretøy. Bilskadereparatøren utfører arbeid på bilens karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Faget har gjennomgått en rask teknisk utvikling, særlig når det gjelder utvikling av karos...
Byggdrifterfag
Samfunnet investerer store verdier i bygg. Arkitektur, konstruksjon og vedlikehold av bygg har alltid vært viktig for alle samfunn. Allerede i antikken ble drift og vedlikehold av bygninger og anlegg ansett for viktig. Bygningene skulle være formålstjenlige, vakre og ikke minst varige. Dette før...
Fiske og fangst
Fiskeren utøver sitt yrke i en næring preget av stort mangfold når det gjelder driftsformer og arbeidsforhold, og leverer sine produkter i et konkurranseutsatt internasjonalt marked. Næringen etterspør profesjonelle yrkesutøvere som kan inngå som mannskap eller selvstendig næringsdrivende i ...
Fjell- og bergverksfaget
Fjell- og bergverksfaget skal bidra til utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser og ivareta kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen. Faget skal legge grunnlaget for bygging av veier, tunneler og bygningsmessige formål. Faget har betydning for industriell viderefore...
Gjenvinningsfag
Gjenvinningsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen gjenvinning av brukte og kasserte produkter og råstoffer. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for forvaltning og utvikling av de verdier samfunnet har skapt i form av avfall. Gjenvinningsvirksomheten omfatter stadig flere avf...
IKT-Servicefag
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT-servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester. Faget skal bidr...
Industrimekanikerfaget
Industrimekanikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen tilvirking, montering, vedlikehold og reparasjon i landbasert industri, offshorevirksomhet og skipsverft. Industrien er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering. Faget skal bidra til stabil og ...
Industrimontørfaget
Industrimontørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innenfor montering, testing og kontroll av komponenter og anlegg til landbasert industri, offshorevirksomhet og skipsverft. Delproduksjon foregår internt i bedriftene og hos eksterne leverandører. Faget skal bidra med kompetanse til samme...
Industrirørleggerfag
Industrirørleggerfaget skal danne grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon, montering og vedlikehold av rørsystemer til industrien, både på land og offshore. Industrien leverer varer i et internasjonalt eksportmarked med høye krav til kvalitet og effektivitet. Faget skal fremme stabil produ...
Industritekstilfaget, fiskeredskap
Industritekstilfaget, fiskereiskapar skal medverke til å utvikle kompetanse innan produksjon, montering og etterbehandling av fiskereiskapar. Faget skal leggje grunnlag for vidareføring av gamle fiskereiskapstradisjonar og utvikling av nye produkt og metodar. Fiskereiskapsbedriftene møter stadig ...
Kontor- og administrasjonsfag
Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn. Videre ska...
Kulde- og varmepumpemontør
Kulde- og varmepumpemontørfaget skal utvikle kompetanse innen transport og lagring av næringsmidler og komfort- og datakjøling. Varmepumpeteknologien skal bidra til energieffektivisering. Opplæringen skal utvikle kompetanse på å redusere utslipp og bruk av de internasjonalt regulerte klimagass...
Logistikkfag
Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og in...
Malerfag
Malerfaget kan vi spore helt tilbake til maleri fra steinalderen! Mennesket har alltid hatt trang til å dekorere og gjøre sine omgivelser vakre. Dette finner vi eksempel på i de eldste bevarte bygg i verden. Dekorative arbeid er fortsatt en sentral del av faget. Faget skal dekke behovet for kompe...
Motorsykkelfag
Motorsykkelfaget skal bidra til å utvikle kompetanse i reparasjon og service av motorsykkel, ATV (all-terrain vehicle / terrengkjøretøy) og snøscooter. Faget skal medvirke til trygg og sikker bruk av kjøretøy. Videre skal faget bidra til å forlenge levetiden og redusere vedlikeholdskostnadene...
Ny fra 010822 - Akvakulturfaget (AKV03-02)
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg3 akvakulturfaget skal bidra til å gi lærlingene respekt for naturen og en bevisst holdning til bruk og vern av ressursene. Faget skal videre bidra til å utvikle lærlingenes etiske bevissthet om dyrevelferd og kritiske refl...
Ny fra 010822 - Betongfaget (BET03-02)
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg3 betongfaget skal bidra til engasjement ved at lærlingene bygger og vedlikeholder bygningsmasser med varige miljø- og energieffektive kvaliteter. Faget fremmer evne til kritisk tenkning og etisk bevissthet ved å utfordre l...
Ny fra 010822 - Fiske og fangst (FFA03-03)
Fartøyer og fiskeredskaper Kjerneelementet fartøyer og fiskeredskaper handler om fangsting, drift av fiskefartøyer og fartøyet som arbeidsplass i forskjellige arbeidssituasjoner. Videre handler det om bruk og vedlikehold av fiskeredskaper og utstyr, og om ulike fiskerier og r...
Plastfag - plastmekaniker
Plastmekanikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen håndverksmessig og maskinell bearbeiding av plastmaterialer. Faget skal bidra til å utvikle kompetente fagarbeidere til produksjon av plastprodukter med høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning. Videre ska...
Plastfag - Polymerkompositt
Polymerkomposittfaget dekker stadig flere områder gjennom produksjon av kompositter til båter, bildeler, strukturer til fly og romfart, kraftindustri og primærnæringer. Faget skal bidra til å utvikle kompetente fagarbeidere som utvikler og framstiller produkter med høy kvalitet, stor styrke, l...
Plastfag - Termoplast
Termoplastfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen håndverksmessig og maskinell bearbeiding av termoplast ut fra halvfabrikata. Faget skal bidra til utvikling av fagarbeidere med kompetanse i bruk av miljøvennlige materialer og utvikling og produksjon av produkter med høy kvalitet og me...
Produksjonsteknikk
Produksjonsteknikkfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen framstilling av produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Videre skal faget bidra til kompetanse i styring og drift av produksjonsmaskiner og utstyr og sammenstilling av produkter. Faget skal bidra til å ivar...
Rørleggerfag
Rent drikkevann og rensing av avløpsvann har mye å si for hygienen og miljøet i et moderne samfunn. Arbeidsoppgavene til rørleggeren varierer fra enkle reparasjoner i boliger til kompliserte rørinstallasjonar med automatisk styring der arbeidet blir utført etter tegninger og beskrivelser. Opp...
Salgsfag
Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør lærlingen i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse inne...
Sveisefaget
HovedområderPlanlegging og forberedelserHovedområdet omfatter planlegging og forberedelser før sveising. Det omfatter tegningsgrunnlag, WPS-sveiseprosedyre, sveiserekkefølge og valg av materialer, verktøy og utstyr. Krav til sveisesertifikat og HMS-system og myndighetskrav inngår i hovedområd...
Tømrerfaget
Tømrerfaget representerer store verdier i byggenæringen. Faget blir drivet i store og små virksomheter over hele landet, og fagutøvingingen varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert verktøy og utstyr. Tømrerfaget er et tradisjonsrikt fag som skal være med på å sikre estetiske ...
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget omfatter produksjon, montasje, modernisering, rehabilitering og reparasjon av ventilasjonsanlegg, fasader og tak. Faget skal bidra til å sikre god luftkvalitet, hindre forurensning, sørge for godt inneklima og bidra til redusert energiforbruk. Opplæringen sk...
Yrkessjåførfaget
Yrkessjåførfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen transport av personer og varer. Faget skal bidra til yrkeskompetanse som omfatter effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester. Videre skal faget bidra til å utvikle yrkessjåfører som kan håndtere et mangfoldig ...
Fag Yrkestittel
Ny fra 010822 – Fiske og fangst (FFA03-03)Fisker
Ny fra 010822 – Betongfaget (BET03-02)Betongfagarbeider
Ny fra 010822 – Akvakulturfaget (AKV03-02)Fagoperatør i akvakultur
SveisefagetSveiser
MalerfagMaler
Fiske og fangstFisker
AkvakulturfagetFagoperatør i akvakultur
YrkessjåførfagetYrkessjåfør
BetongfagetBetongfagarbeider
IKT-ServicefagIKT-servicemedarbeider
SalgsfagSalgsmedarbeider
Kontor- og administrasjonsfagKontor- og administrasjonsmedarbeider.
LogistikkfagLogistikkoperatør
Ventilasjons- og blikkenslagerfagetBlikkenslager
Kulde- og varmepumpemontørKulde- og varmepumpemontør