fbpx

Fagene

Akvakulturfaget (AKV03-02)
Vg3 akvakulturfaget handler om biologisk produksjon i akvatiske miljø i samspill med naturgitte rammer, menneskelig aktivitet og bruk av teknologi. Faget skal gi lærlingene kompetanse i tråd med næringens krav og behov, der bruk av teknologi med hensyn til biologiske forutsetninger er sentralt. ...
Anleggsmaskinførerfaget (AMF03-02)
Vg3 anleggsmaskinførerfaget handler om å legge til rette for å bygge opp samfunnets infrastruktur. Faget skal sette lærlingene i stand til å utføre grunnarbeid og lage fundamenter for å bygge vei, jernbane og infrastruktur for vann, avløp og strøm. Faget bidrar til bærekraft i samfunne...
Betongfaget (BET03-02)
Vg3 betongfaget handler om å forskale, armere og støpe nye bygg- og anleggskonstruksjoner og vedlikeholde eksisterende bygningsmasser. Faget skal sette lærlingene i stand til å bygge boliger, næringsbygg, skoler, broer, tunneler, kaier, damanlegg og annen infrastruktur i betong. Faget bidrar ti...
Byggdrifterfag (BDR03-02)
Byggdrifterfaget handler om å drifte og vedlikeholde bygninger, tekniske anlegg og installasjoner. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å velge miljø- og energibesparende løsninger i bygg og installasjoner som sikrer materiell og brukere. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yr...
Fiske og fangst (FFA03-03)
Vg3 fiske og fangst handler om høsting av marine ressurser ved bruk av ulike fartøyer og driftsformer. Faget skal gi lærlingen kompetanse i fangsting, oppbygging og bruk av redskaper og håndtering av fangst om bord. Vg3 fiske og fangst skal også forberede lærlingene til å forsyne samfunne...
Fjell- og bergverksfaget med fordypningsområde (FJE03-03)
Vg3 fjell- og bergverksfaget handlar om å leggje til rette for å endre og skape ny infrastruktur under og over jord. Faget skal gjere lærlingane i stand til å bruke maskiner, sprengstoff og utstyr i grunnarbeid, mineraluttak og sikring av fjell. Det handlar òg om å sikre arbeidssituasjonar...
Gjenvinningsfaget (GVF03-01)
Vg3 gjenvinningsfaget handler om håndtering og forvaltning av løsøregjenstander og stoffer som skal kasseres. Faget gir lærlingene kompetanse til å forvalte ressursene og verdiene som finnes i avfall, for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vg3 gjenvinningsfaget skal bidra til ...
Glassfaget (GLA03-02)
Glassfaget handler om å bearbeide, konstruere og montere glassprodukter i bygg, interiør og transportmidler. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å velge materialer, arbeidsteknikker og utstyr som bidrar til å ivareta eksisterende og nye konstruksjoner, tilfredsstille kravene til estetikk o...
Industrimekanikerfaget (IME03-02)
Vg3 industrimekanikerfaget handler om å tilvirke, montere, reparere og vedlikeholde tekniske og mekaniske innretninger og om å planlegge arbeidet. Faget skal bidra til å utvikle yrkesutøvere innenfor tekniske og mekaniske bransjer med innsikt i digitalisering og automatisering. Videre skal f...
Industrimontørfaget (IMO03-02)
Vg3 industrimontørfaget handler om montering, testing, vedlikehold og produktkontroll av tekniske og industrielle produkter. Faget handler om å gi lærlingene en helhetlig forståelse av montasje og testing, fra råvare til ferdig produkt. Videre handler faget om effektiv og bærekraftig drift...
Industritekstilfaget, fiskeredskap (FIR3-01)
Industritekstilfaget, fiskereiskapar skal medverke til å utvikle kompetanse innan produksjon, montering og etterbehandling av fiskereiskapar. Faget skal leggje grunnlag for vidareføring av gamle fiskereiskapstradisjonar og utvikling av nye produkt og metodar. Fiskereiskapsbedriftene møter stadig ...
IT-Driftsfaget (ITD03-01)
Vg3 IT-driftsfaget handler om å drifte stabile, sikre og effektive IT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Vg3 IT-driftsfaget handler også om ferdigheter i brukerstøtte for å fremme virksomhetens effektivitet og konkurranseevne. Faget skal gi lærlingen kunnska...
Kulde- og varmepumpeteknikkfaget (KVP03-01)
Vg3 kulde- og varmepumpeteknikkfaget handler om arbeid på kulde- og varmepumpeanlegg og systemer for oppvarming og varmegjenvinning. Faget skal gi lærlingen kompetanse på kulde- og varmepumpeteknikk i sammensatte løsninger. Det handler også om å velge energieffektive og bærekraftige kulde...
Logistikkfaget (LOG03-02)
Vg3 logistikkfaget handler om lagring, interntransport og klargjøring av varer og gods til forsendelse. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler kompetanse i logistikkoppgaver i bedrifter og på person- og godsterminaler der vareflyt er en del av virksomheten. Faget skal bidra til at samfun...
Maler- og overflateteknikkfaget (MOT03-01)
Vg3 maler- og overflateteknikkfaget handler om å behandle flater på nybygg, eksisterende bygningsmasse og historiske bygg. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å vurdere overflater innvendig og utvendig og velge miljøvennlige materiale og ressurseffektive metoder i behandling av overfla...
Motorsykkelfaget (MSY03-02)
Vg3 motorsykkelfaget handler om reparasjon og vedlikehold av motorsykler, ATV, trehjulsmotorsykkel, motorsykkel med sidevogn og snøscooter. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler teknologisk og mekanisk kompetanse i å utbedre, reparere og vedlikeholde rekreasjons- og arbeidskjøretøy. V...
Plastfaget (PLF03-01)
En fagoperatør i plastfag arbeider i små og store bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder f.eks. fritids- og yrkesbåter, rør, tanker og teknisk utstyr, plastprodukter til prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett, kommunal sektor og næringsmiddelindustrien. Sentrale a...
Produksjonsteknikkfaget (PRT03-02)
Vg3 produksjonsteknikkfaget handler om å framstille produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Faget handler om å utvikle lærlingene til selvstendige fagoperatører innenfor produksjonsteknikk som er anvendelig i alle produksjonsbransjer. Videre handler faget om forbedring...
Rørleggerfag (RLF03-02)
Vg3 røyrleggjarfaget handlar om å installere røyrleidningar med tilhøyrande komponentar og utstyr i nye og eksisterande bygg. Faget skal gjere lærlingane i stand til å velje energisparande og helse- og miljøfremjande røyrtekniske løysingar og halde ved like, modernisere og bevare røyrt...
Salgsfaget (SLG03-02)
Vg3 salgsfaget handler om salg, markedsføring, samhandling og lønnsom drift. Faget skal gi lærlingene kompetanse i å avdekke kundenes, målgruppenes og markedenes behov for å kunne tilby passende produkter. Videre handler faget om å tilpasse kommunikasjon, kommunikasjonskanaler og info...
Service- og administrasjonsfag (SOA03-01)
Service- og administrasjonsfaget handler om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Videre handler faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeidere og ledere i en virksomhet. Basert på målene og kjerneoppgavene til virksomheten skal faget bidra ...
Sveisefaget (SVE03-02)
Vg3 sveisefaget handler om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder og etterbehandlingsteknikker i mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler kunnskap om og kompetanse innenfor robotisering og auto...
Tømrerfaget (TMF03-02)
Vg3 tømrarfaget handlar om å byggje nye trebygningar og byggje om eksisterande bygningar. Faget skal gjere lærlingane i stand til å byggje trekonstruksjonar og konstruksjonar i samansette materiale, stål og lettmetall. Faget handlar òg om å byggje klimaskal. Faget bidreg til samfunnet gje...
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (VBL03-02)
Vg3 ventilasjons- og blikkenslagerfaget handler om å trygge tak og fasader og sikre det indre miljø mot klimaendringer og vannskader. Faget skal sette lærlingene i stand til å bearbeide metaller, komposittmaterialer og andre tynnplateprodukter til å bekle tak, fasader og interiør. Videre h...
Ventilasjonsteknikkfaget (VEN03-01)
Vg3 ventilasjonsteknikkfaget handler om arbeid på ventilasjonsanlegg, produkter, energiløsninger og metoder for komfortkjøling. Faget handler også om tekniske og energieffektive klimaløsninger for å oppnå godt inneklima og god folkehelse. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fa...
Yrkessjåførfaget (YRK03-03)
Vg3 yrkessjåførfaget handler om å håndtere og forflytte passasjerer, varer og gods. Faget skal gi lærlingene innsikt i ulike transportoppdrag og sikringsmetoder og hvordan de kan ivareta miljø, trafikksikkerhet og en verdikjedetankegang. Faget skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som ka...
Fag Yrkestittel
Glassfaget (GLA03-02)Glassfagarbeider
Yrkessjåførfaget (YRK03-03)Yrkessjåfør
Service- og administrasjonsfag (SOA03-01)Service- og administrasjonsmedarbeider
Ventilasjonsteknikkfaget (VEN03-01)Ventilasjonstekniker
Plastfaget (PLF03-01)Fagoperatør i plastfag
Fiske og fangst (FFA03-03)Fisker
Betongfaget (BET03-02)Betongfagarbeider
Akvakulturfaget (AKV03-02)Fagoperatør i akvakultur
Sveisefaget (SVE03-02)Sveiser
Maler- og overflateteknikkfaget (MOT03-01)Maler
IT-Driftsfaget (ITD03-01)IT-servicemedarbeider
Salgsfaget (SLG03-02)Salgsmedarbeider
Logistikkfaget (LOG03-02)Logistikkoperatør
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (VBL03-02)Blikkenslager
Kulde- og varmepumpeteknikkfaget (KVP03-01)Kulde- og varmepumpemontør