fbpx

Troms og Finnmark fylke på topp i Norge på formidling til læreplass

Illustrasjonsbilde - arkivfoto

Utdanningsdirektoratet (UDIR) rapporterer at det nå opprettes flere lærekontrakter enn før pandemien!  Landet totalt sett er nå på et høyere nivå enn før Covid-19 kom til oss.  Tallene fra 2021 er meget interessante og gledelige.  UDIR rapporten sine hovedfunn er:

  • Tallet på søkere til læreplass  i 2021 viser en øktning med 1 600 stykker
  • Mer enn 8 av 10 søkere startet i lære i bedrift
  • 29 500 tok fag- eller svennebrev, noe som er en økning med 3 000 fra året før!
  • Mest vekst i nye lærlinger innen bygg- og anleggsteknikk
  • I perioden oktober 2020 t.o.m. september 2021 ble det inngått 24 500 nye lærlingekontrakter – en økning med 2 400.
  • Av 29 000 godkjente lærebedrifter i 2020-21 så hadde 72 % lærling det siste året

Det er naturligvis forskjeller i mellom fylkene i resultatområde, og vi har all grunn til å være stolte av resultatene i Troms og Finnmark Fylke!  Vi har friskt i minne jubelen over den delte førsteplassen i landet i 2020 i formidlingstall.  Da landet fylket på 81,5 % formidling til læreplass, og delte pall-toppen med Rogaland.  Når tallene for 2021 kommer så ser vi at Troms og Finnmark har ikke bare økte formidlingen til 83 %, og er fortsatt på toppen av pallen.  I år deles førsteplassen med Rogaland og Vestland.  En av suksess-faktorene for Troms og Finnmark fylke forklares med det gode samspillet mellom aktørene som i sum utgjør systemet med utdanning og fagbrev/svennebrev!  Her spiller lærebedrifter, opplæringskontorene, skolene og fylket godt i lag!

Troms og Finnmark fylke får gode resultater på lærlingeundersøkelsen og lærebedriftsundersøkelsen for 2021

Fylket har oppsummert den årlige lærlingeundersøkelsen og på deltakelsen i denne er vårt fylke best i klassen! I antall besvarelser på lærebedriftsundersøkelsen så er vårt fylke tredjebest i landet! Målrettet samarbeid gir resultat!

Kunnskapsdepartementet er godt fornøyd med prestasjonen - men holder fram at det forsatt er utfordringer

Kunnskapsminister Tonja Brenna er godt fornøyd med retningen i både søknader og formidling til læreplass.  Hun er intervjuet av avisen VG og i artikkelen framgår det at det fortsatt er utfordringer å ta tak i.  

«Fylkene har gjort en fantastisk jobb med å sørge for å skaffe læreplasser, til tross for at pandemien gjorde det krevende for bedrifter å holde på lærlinger.  Norge trenger flere fagarbeidere, og vi må sørge for at flere velger å ta fagbrev i årene fremover», sier Brenna til avisen VG.

Behovet for fagfolk er vesentlig større enn det vi som nasjon klarer å framskaffe, og det er variasjoner i regionene – og ikke minst i de ulike bransjene.  Reiseliv har naturligvis slitt og sliter fortsatt, og det er fortsatt mangel på fagfolk innen helsesektor, bygg & anlegg, transport m.v.  I VG’s artikkel framgår det at Norge vil kunne mangle i underkant av 90 000 fagarbeidere fram mot 2035!

Kunnskapsminister Tonje Brenna - Foto: Statsministerens kontor

«Skal vi lykkes med å få flere til å fullføre et fag- eller svennebrev, så er det viktig at fylkene og partene i arbeidslivet samarbeider om satsningen for å få flere læreplasser», sier Kunnskapsminister Tonje Brenna til avisen VG

I Troms (Utdanning Vest) har opplæringskontorene organisert seg i paraplyorganisasjonen KARRI

KARRI er et nettverk for opplæringskontor som representerer de fleste bransjer i nord.  Opplæringskontorenes viktigste jobb er å skaffe læreplasser for elever som skal ut i lære.  I tillegg skal opplæringskontoret veilede lærebedrift og lærling fram til lærlingen har bestått fagprøven og fått sitt fagbrev.

På KARRI sin hjemmeside finner du oversikt over alle opplæringskontorene som er tilknyttet nettverket. KARRI jobber målrettet med å bygge et organisasjonsfellesskap mellom de ulike opplæringskontorene – samt er også Troms og Finnmarks fylke sin naturlige samarbeidspart.

KARRI ønsker at flere bedrifter ser på muligheten for å bli lærebedrift, og bistår gjerne til å guide bedrifter til rett opplæringskontor.

Forrige

Logistikkfaget går kjøkkenveien hos NOVA

Vi åpner ny kanal for kunnskapsdeling!

Neste