fbpx

Videregående-tilbudet i Nord-Troms under press

Opplæringstilbudet for Troms fylkeskommune skal rulleres – og dette er en årviss øvelse. Dette er en spennende øvelse, fordi fylket sender ut linjetilbudet på høring – og i høringssaken så legges det fram faktagrunnlag og noen forslag. Og årlig så betyr dette helt konkret at det er nå det skal bestemmes hvilke linjer som skal være søkbare for kommende avgangselever fra ungdomsskolene rundt om – og for de av elevene som allerede er på videregående skole. Begrepet «Søkbart» er ikke ensbetydende med at man kommer til å starte opp en klasse, det igjen avhenger av innsøking. Næringslivets behov i de forskjellige regionene er ikke konstant, men kan variere. Dette skal høringsrunden gi svar på. KomOpp er bekymret for at de framlagte forslagene om endringer i tilbudet ved Nord-Troms v.g.s kan gi store negative utslag for rekrutteringen av bl.a. helsefagarbeidere. OK Nord er opptatt av å styrke linjetilbudet ved Nord-Troms v.g.s. som f.eks ved å opprette VG2 Industriteknologi ved skolen.

Trond Viggo klinket til og landet svennebrev i tømrerfag

Trond Viggo har gått i lære hos bedriften Tømmer og Betong AS på Skjervøy. Han har hatt en FOB-lærekontrakt, fordi han ikke hadde gått «rett» linje på videregående. Han besto tverrfaglig eksamen i fjor sommer – og nå har han bestått svenneprøven i tømrerfaget. Vi gratulerer han og lærebedriften med et klokkerent svennebrevsløp!

Opplæringskontoret Nord og KomOpp er i dialog om sammenslåing

Demografiutviklingen vil komme til å skape store utfordringer for samfunnet, men ikke minst for de aktørene som arbeider i forhold til barn og unge. Endringene i barnekullene vil skape økt krav til fleksibilitet i leveransene for opplæringskontorene, fordi demografiutvikling også vil skape endringer for videregående skole. I tillegg skal flere voksne få bedret sine muligheter for karriere-skifte og det skal innføres modul-basert opplæring. Det betyr muligheter for skreddersøm av oppfølgingstjenester fra opplæringskontorene i forhold til det enkelte individ. Dette gjør at det vil kreves mer av opplæringskontorene i framtiden, som igjen stiller krav til hvordan vi skal organisere oss i framtiden. Derfor ser nå Opplæringskontoret Nord og Opplæringskontoret for offentlig sektor (KomOpp) på muligheten om sammenslåing for slik å styrke riggingen av kontorene for framtiden.

AS Takstoler i Tromsø med fokus på kvalitet og kompetanse

AS Takstoler har legge vært i prosess for å bli lærebedrift, og det er ikke tilfeldig at denne bedriften satser på fagbrevsløpet. Bedriften leverer nemlig typegodkjente produkter, og i bedriften er det høy aktivitet, både i tilknytning til logistikk og produksjon. Råvarer skal inn, produksjonsordrer lages, og produktet er underlagt kontroll og sertifisering. Kundene er også avhengige at varene holder god kvalitet, og ikke minst at varene blir levert til rett tid og til rett sted! Produksjonsbedriften arbeider derfor aktivt med kvalitetsarbeid, og ønsker også å kunne være med på å utvikle sine ansatte. Derfor passer lærefaget Produksjonsteknikk som hånd i hanske med ønsker om fagbrevsløp i faget – både fra bedrift og ansatte.

MIX Witon på Skjervøy satser på salgfaget

MIX Witon på skjervøy har vært i drift siden 1986, og ønsker å sette større fokus på faglighet og kompetanse gjennom å bli lærebedrift i salgsfaget. Dette henger dels sammen med at dagens drift er sammensatt, men også erfaringen med at yrkesfag er verdsatt i lokalsamfunnet. Det betyr at butikken ønsker å være med på å synliggjøre yrkesfagene og fagbrevsløp – samt å vise fram at det er mulig å satse på en utdanning i salgsfaget.

Montér Storslett ser framover og blir lærebedrift

Optimera Montér Storslett har blitt medlemsbedrift hos Opplæringskontoret Nord, og er nå godkjent lærebedrift i salgsfaget. Daglig leder Lars Lilleng har tidligere erfaring med lærlinger, og synes det er viktig at bedrifter ser sitt samfunnsansvar og blir lærebedrift. I første omgang vil bedriften se på om det er noen av de ansatte som kan være interessert i et fagbrevsløp, men på sikt kan bedriften også ta inn ordinære lærlinger. Det handler om å synliggjøre mulighetsbildet for ungdom og bedrift, samfunnsansvar og ikke minst kompetanse. Mange bedrifter opplever at unge lærlinger tar med seg både engasjement og interesse, og kan bidra positivt inn i arbeidsmiljøet og.

Troms åpner for innsøking til Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en populær ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetanse og opplæring kombinert med veileder praksis i vanlig arbeid. Kriterier for å søke på ordninger er at man må ha fullført grunnskole eller tilsvarende. Videre må man ha minimum et år allsidig praksis i full stilling og være i et arbeidsforhold i en godkjent lærebedrift.

Ny opplæringslov skaper både glede og bekymring!

Opplæringsloven er stor og omfattende, og spenner helt fra barnehager, barne- og ungdomsskole, videregående skole og fagbrevsløpet. I disse dager har et omfattende arbeid med å lage ny lov nærmet seg innspurten, og vi har sett på hva regjeringens forslag kan innebære for lærebedrifter og opplæringskontor. Ny opplæringslov gleder oss på mange områder, særlig i forhold til rettigheter og mulighetene for elever og lærlinger. På mange måter er lovforslaget mer i takt med tiden vi lever i. Likevel er Opplæringskontoret Nord bekymret for hva dette vil innebære – særlig siden opplæringskontorene ikke lenger vil være en part i lærekontrakten. Dette innebærer en radikal endring i dagens ordning, noe som vil kunne innebære en omdanning av dagens opplæringskontor til å bli mer konsulentorientert hvor kontorene selger tjenester til bedriftene. Dette vil kunne framtvinge en radikal strukturendring i forhold til hvordan disse kontorene er organisert i dag.

Skjervøy-jente valgte utdanning med bulder og brak

Marte Solberg tok nylig sitt fagbrev innen Fjell- og bergsverkfaget. Vi har besøkt henne for å finne ut hvordan det har gått med henne, og hvordan arbeidshverdagen hennes er. Hun er full av lovord om lærere fra yrkesfagsutdanningen og om hvordan lærebedriften har gitt henne opplæring, men også støtte og trygghet til å utvikle seg til å bli en god fagarbeider. Hun har naturligvis landet fast jobb, og stortrives med yrkesvalget.

Åsheim Maskin flyttet til Andslimoen

Åsheim Maskin startet opp i 1981, og har hatt en rivende utvikling siden oppstarten. Omsetningen og antall ansatte har vokst jevnt og trutt, men nå har man sett at det var på tide å gjøre endringer. Nå har man flyttet bedriften fra gårdsplassen i Øverbygd til moderne lokaler i Målselv – og bedriften er nå å finne i lokalene som tidligere har huset Lians Caravan. Vi har besøkt bedriften, og snakket med fagansvarlig, og gamle og nye lærlinger. Vi gratulerer Åsheim Maskin og mannskapet med denne satsningen!