fbpx

En planlagt skilsmisse – hvordan vil lærebedrifter merke dette?

Troms og Finnmark fylke har tatt ut separasjon!

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo har startet prosessene som skal lede til en oppsplitting av Troms og Finnmark fylke. De innledende prosessene ble nylig behandlet og drøftet.  I fylkesrådsleder Bjørn Inge Mos (Ap) innstilling i saken vises det til at en formell oppdeling av fylkeskommunen kan komme til å skje 1. januar 2024.

­Det kan bli lenge for de ansatte å stå i en omstillingssituasjon, noe som kan føre til unødvendig slitasje på de ansatte i oppdelingsperioden, heter det i innstillinga.  ­For å lette de ansattes situasjon og skape forutsigbare beslutningsprosesser i oppdelingsperioden foreslås det derfor at fylkesrådet setter i verk flere tiltak.  

Troms og Finnmark fylkesting vil gjøre endelig vedtak i saken når det har sin samling 14.-17. desember.

Blant tiltakene som foreslås er et funksjonelt skille av administrasjonen øst/vest.  – En nødvendig forutsetning for å kunne gjøre et funksjonelt skille av administrasjonen øst/vest er at budsjettet deles i øst/vest. Det må så snart som mulig sendes en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om hjelp til å fordele rammetilskuddet i to, står det i innstillinga, hvor det påpekes at budsjettet bør være delt fra 1. januar 2022.

Hvordan vil våre lærebedrifter merke dette?

Lærebedrifter og lærlinger faller inn under området Utdanning i fylkeskommunen.  Da storfylket ble dannet, så valgte man å organisere dette under Utdanning Øst og Utdanning Vest.  Opplæringskontoret Nord var før sammenslåingen godkjent opplæringskontor i Finnmark og i Troms.

For å se på hvordan lærebedriftene vil merke skilsmissen, så må vi først se på hvordan ekteskapet har påvirket lærebedriftene og lærlingene.  For Opplæringskontoret Nord, så er vi organisert i paraplyorganisasjonen KARRI.  KARRI sine medlemmer er i hovedsak opplæringskontorene som opererer i Troms.  Tilsvarende organisasjon for Finnmark heter OPPIFINN.  KARRI har i hovedsak forholdt seg til Utdanning Vest, og slik sett har ekteskapet ikke påvirket Opplæringskontoret Nord i det hele tatt.  Det er noe ulikt hvordan man har løst saker i Utdanning Øst og Utdanning Vest, som eksempelvis kurs for faglige ledere i lærebedriftene.  Kommunikasjonsmessig så har det vært noen elementer OK Nord har måtte splitte opp alt etter som hvor medlemsbedriften er lokalisert.   Lærebedriftene opplever nok også forskjeller hvordan disse blir fulgt opp i de to paraplyorganisasjonene.

I perioder i dette ekteskapet har nok lærebedrifter, lærlinger og Opplæringskontoret Nord opplevd at saksbehandlingstid kan være litt i lengste laget.  Av og til har det tatt lang tid å få behandlet saker, og å få godkjent lærekontrakter.  Deler av dette kan kanskje forklares med at det har vært en del krevende interne prosesser hos fylket.

For den enkelte lærebedrift så tror ikke vi at bedriften vil merke særlig forskjell i om ekteskapet varer eller at det blir skilsmisse.  De fleste opplæringskontor har tilpasset seg til organiseringen i storfylket, og noen kontor har læringer i begge deler av storfylket.  For disse så har nok ikke ekteskapet bragt så store endringer, og skilsmissen bør heller ikke gi de store dønningene.  Innretningen med oppdeling av Utdanning i Utdanning Øst og Utdanning Vest vil gjøre at skilsmissen vil forløpe på det operative planet tilnærmet uten større virkning for lærebedriftene.    

Opplæringskontoret Nord har operert under Utdanning Øst, og vil etter en skilsmisse operere under Utdanning Finnmark – og for Utdanning Vest så vil vi etter en skilsmisse operere under Utdanning Troms.  Vårt kontor ligger i Nord-Troms og derfra er det greie føringsveier både til Øst og Vest – og til Finnmark og Troms.

Det største opplevede skillet for lærebedriftene er kanskje at kurs for fagansvarlige gjøres ulikt i Utdanning Øst og Utdanning Vest
Forrige

Med blått blikk rettet mot framtiden

Hvordan bli lærebedrift – og hva gjør en fagansvarlig i bedriften?

Neste