fbpx
,

Med blått blikk rettet mot framtiden

Tuva satser på akvakultur og har startet innspurten mot fagprøven

Som de aller fleste unge mennesker, så var også Tuva litt i tvil med hvilken retning hun skulle velge etter ungdomsskolen.  Naturbruk fristet, men samtidig så var hun ikke et spesielt aktivt tur-menneske.  Derfor ble det noen samtaler med rådgiveren på skolen.  Nå er hun i innspurtsfasen til fagprøve, og angrer ikke på at hun valgte som hun gjorde.  Under utplasseringsperiodene så har hun nemlig valgt å prøve ut flere ulike muligheter og flere bedrifter, og nå er hun stø i blikket når vi begynner å snakke om framtiden.  Hun trives nemlig kjempegodt med bedriften MOWI hvor hun har gått læretiden innen Akvakultur.  Settefiskanlegget på Skjervøy er topp moderne, og har vært i drift i rundt 2 år.  Her finnes gode fasiliteter, og på kantina fristes selv et opplæringskontor til å prøve nystekte vafler!

Tuva Arneng er sisteårslærling i akvakultur
Fagprøven blir neste utfordring!

MOWI sitt settefiskanlegg på Sandøra kommer det rogn, og her klekkes eggene og blir til det som kalles smolt.  Smolten vokser seg større og produksjonen av smolt tilpasses behovet til konsernets verdikjede.  Det er rundt 18 årsverk som sokner til dette anlegget, og det er en god blanding av ungt og gammelt, og av kvinner og menn.  Driften ved et slikt anlegg er relativt forutsigbart, og det er stabil drift.  Dette betyr at mange ansatte er bosatt i Skjervøy og har lokal forankring.  Tuva er også med i styret til Opplæringskontoret Nord, hvor hun er lærlinge-representant.  I juni neste år så er hennes læretid over, og før det skal hun ha avlagt fagprøve.  Deretter blir det jobb-jakt, men framtiden ser lys ut for den blide Skjervøy-jenta!

Sjøen står sentralt i Skjervøy-samfunnet og i hele Nord-Troms

Akvakultur og Fiske & Fangst er yrkesfagene som er direkte knyttet til sjøen, og Nord-Troms videregående skole på Skjervøy har et godt studietilbud for dem som ønsker seg den veien.  Studieveiene på skolen passer godt til næringslivet rundt skolen.  Her finner du en rekke aktører som er underleverandører til både havbruk og fiskeflåten.  Du finner også visningssenter for havbruk og har et eget Newton-rom.  Visste du at vi har 3 lakseslakteri i Nord-Troms og disse slaktet nesten halvparten av all laks i storfylket?  Nesten 140 000 tonn ble slaktet i 2020 i vår region.  45% av sjømatomsetningen i Troms kommer fra Nord-Troms!  65% av havbruksomsetningen i Troms kommer fra Nord-Troms! Skjervøy kommune utgjør under 2% av befolkningen i Troms, men over 6% av registrerte fiskere i Troms.  

Hvitfisk og laks er naturligvis store aktører med rundt 690 sysselsatte, og i tillegg så finner man en rekke underleverandører til disse næringene.  Skjervøy er en meget stor sjømatkommune/havbrukskommune, og er utpekt som senter for maritime funksjoner. I Nord-Troms er det flere aktører som tar i mot og/eller bearbeider fangst fra havet.  Torsk og beslektede arter som landes utgjør store verdier. I Nord-Troms så produseres det ca. 1.2 millioner måltider hver dag i sjømatproduksjonen.  Vi snakker om en omsetning i Nord-Troms med rundt 7 milliarder kroner som kommer fra sjøen! Det er ikke rart at man kan si at Nord-Troms har en hel verdikjede som dreier seg om fisk, sjø og mat.  I dette miljøet etableres det derfor en rekke støttefunksjoner til sjøens næringer.  Her ligger verft, her er elektrikere, malere og rørleggere som kan sjørelatert aktivitet. Både faglige enheter tilknyttet sjøen har kommet, men også visningsanlegg for havbruk er etablert slik at flere skal få innsikt i den blå matproduksjonen.  Akvakultur og Fiske & Fangst står for gode rekrutteringsveier, og det er en hel rekke andre yrkesfag som henger tett sammen med disse næringene og hos underleverandørene.  Det arrangeres konferanser knyttet opp mot disse næringene, og næringene har også stor betydning for infrastrukturen i området. For å sitere noen kloke folk:  «Ka skulle vi gjort uten havet?»

Etter første året med Naturbruk - så kan elevene velge enten Akvakultur eller Fiske & Fangst

Akvakultur er en teknologisk avansert og eksportrettet næring basert på biologisk produksjon. Det er en næring i rask endring med hensyn til produksjonsregimer, arter og rammebetingelser. I næringen stilles krav til kvalitet i prosesser og produkter, og næringen etterspør yrkesutøvere med markedsforståelse og innsikt i næringens rolle i samfunnet og som internasjonal matprodusent.

Akvakulturfaget skal bidra til å utvikle forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser, menneskelig aktivitet og teknologi. Videre skal faget fremme forståelse for utviklingen i nasjonale og internasjonale markeder og den innvirkning dette har på resultatet til den enkelte bedriften. Faget skal legge grunnlag for å utvikle endringskompetanse med tanke på fortsatt vekst og utvikling av næringen.

Opplæringen i akvakulturfaget skal gi lærlingen mulighet til å utvikle økologisk, etisk og teknisk kompetanse knyttet til arbeid på oppdrettsanlegg. Opplæringen skal derfor vektlegge stell av vannlevende organismer i ulike livsstadier, årssykluser og miljøer. Opplæringen i akvakulturfaget skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle kompetanse i bruk og vedlikehold av anlegg og teknisk utstyr. Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse innen arbeidsmiljø og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.  Alle studieretninger er i endring og det rulles gradvis ut nye læreplaner.

Forrige

Datakraft fra Haparanda

En planlagt skilsmisse – hvordan vil lærebedrifter merke dette?

Neste