fbpx
,

Skole og jobb – Yrkesfaglig fordypning gir smak på begge deler

Hva er yrkesfaglig fordypning?

Yrkesfaglig fordypning (YFF) skal gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og få mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå.

Nord-Troms videregående skole inviterte bedrifter og opplæringskontorer til dialogmøte på skolen hvor man fikk diskutert erfaringer og muligheter med at elever fra videregående får mulighet til å prøve seg ute i bedrifter.  

På første året har man normalt en dag i uken hvor elevene er ute på jobb i bedriftene, og på andre året har man et større timetall som er samlet opp slik at elevene har to lengere utplasseringer i året.

Ordningen gir gode muligheter for ungdom å få prøvd ulike fag, samtidig gir ordningen mulighet for bedriftene å få vist seg fram til framtidens fagfolk og verdiskapere.  Det er særlig gunstig for elever fra VG2 å få vist seg fram for bedrifter med tanke på læreplass, og det er naturligvis viktig for bedrifter med rekrutteringsbehov i framtiden til å vise fram bedriften og dens aktivitet for denne gruppen elever.  Det er fylkesvise forskjeller hvordan ordningen praktiseres.

Hva sier bedriftene og opplæringskontorene om ordningen?

Flere av aktørene mente at det er viktig at elevene stiller godt forberedt til praksisen, og at det er viktig at HMS er godt ivaretatt.

Dagens ordning ser ut til å fungere relativt greit, og Nord-Troms v.g.s. har lang erfaring på dette.  Hvordan YFF praktiseres er noe ulikt fra fag til fag og fra skole til skole, men i hovedsak legges det opp til at elevene skal være pro-aktive og finne aktuelle bedrifter selv.  Skolen bistår også dersom noen har behov for dette.  

I møtet ble det også diskutert hvordan man kunne lage gode lokale læreplaner for praksisperioden.  Det kan fort blir krevende å ha faste forhåndsdefinerte mål fordi mange bedrifters aktivitet styres etter ordretilgang, anbud og øvrig aktivitet.  Det kan også være ulikt utstyr rundt om i bedriftene, slik at læreplans-målene bør skreddersys den enkelte bedrift.  Ansvarsforhold, forsikring, fraværsproblematikk og dokumentasjon bør være tydelig – og det bør være både formaldialog mellom skole og bedrift, men også uformell oppfølging.  Ordningen gir også både elev og bedrift en god mulighet til å «finne» hverandre med tanke på et senere lærlingeløp fram til fagbrev.

Forskrift om yrkesfaglig fordypning

-Formålet med YFF er å gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag slik at de kan gjøre gode yrkesvalg videre
-Elevene skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrker utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for

-Yrkesfaglig fordypning skal bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet, og gi regionalt og lokalt arbeidsliv mulighet til å definere innholdet i opplæringen

Læreplanen setter krav og retning i forhold til utplasseringen

Formålet med yrkesfaglig fordypning er å gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og få mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Elevene skal få mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer

Yrkesfaglig fordypning skal bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet, og gi regionalt og lokalt arbeidsliv mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov basert på læreplaner for aktuelle fag.

Yrkesfaglig fordypning kan også gi elevene mulighet til å ta fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer og fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Yrkesfaglig fordypning skal normalt brukes til opplæring i kompetansemål hentet fra læreplaner for opplæring i bedrift og Vg3 i skole. Det skal utarbeides lokale læreplaner basert på de nasjonale kompetansemålene. Det skal framgå av den lokale læreplanen hvilke nasjonale kompetansemål som ligger til grunn for opplæringen. Skoleeier har ansvaret for at det blir utarbeidet lokale læreplaner i yrkesfaglige fordypning, og at opplæringen blir gjennomført i samsvar med disse læreplanene. Fylkeskommunen har ansvar for at elevene blir vurdert i forhold til kompetansemålene i de lokale læreplanene. Fylkeskommunen må legge til rette for at elevene får et reelt valg mellom flere lokale læreplaner i yrkesfaglige fordypning.

Forrige

Læreplassjegeren er klar for ny sesong!

Fagbrev på jobb – en ordning for deg som er i jobb!

Neste