fbpx

Opplæringskontoret Nord og KomOpp er i dialog om sammenslåing

Prosjekt TANGO - et prosjekt som viste at det ligger stort potensial i en ny organisasjon

Bildet er tatt av Viva la vida!!! Rosa Matilde Peppi fra Pixabay

Prosjekt TANGO kom som et initiativ for å se på mulighetsbildet dersom man så på dagens struktur for opplæringskontorene i Troms sett i lys av hva som venter i forhold til det vi vet om to store endringer som berører dagens utdanningssystem.  Den ene biten er hva demografiutviklingen innebærer av endringer og utfordringer for utdanningssystemet generelt, men for distriktene i Troms spesielt.  Det andre elementet er hva endringene som fullføringsreform og ny opplæringslov innebærer.  

Det vi vet er at kampen om ungdommene blir tøffere i framtiden.

Det vi også vet er at det skal bli større muligheter for voksne til å foreta karriere-skifte.  Innføringen av modul-basert opplæring er på trappene, og per nå er det ingen som kan forutsi hvordan oppfølgingen av dette vil bli i et fagbrevsløp.

I samfunnet ser vi også at arbeidsinnvandrere og flyktninger vil kunne bli enda mer relevante deltakere i forhold til yrkesfagsutdanningen.  Når utdanningssystemet står overfor slike endringer, så er det derfor viktig at vi ser på om dagens struktur bør endres for å møte disse utfordringene.  Mulighetsstudiet «Prosjekt TANGO» arbeidet derfor med problemstillingen: «Hvordan skal Opplæringskontoret Nord og KomOpp tilfredsstille medlemsbedriftenes krav om tilgang til fagfolk i en situasjon med fallende ungdomskull, lav arbeidsledighet og økt forventning om kvalitet og fleksibilitet i utdanningsløpet?»

Daglig leder ved Opplæringskontoret Nord Terje Ansgar Eriksen
Daglig leder ved KomOpp May-Tove Grytnes

På forsommeren 2023 ga styrene ved de to kontorene grønt lys for å gjennomføre mulighetsstudien «Prosjekt TANGO».   Denne studien ble gjennomført av interne krefter ved de to kontorene.  Nylig behandlet de to respektive styrene sluttrapporten fra mulighetsstudien, og har bedt arbeidsgruppen om å arbeide videre med prosessen som kan lede til at kontorene slår seg sammen.  KomOpp – opplæringskontoret for offentlig sektor og Opplæringskontoret Nord har et ønske om å styrke fag- og yrkesopplæringen i Nord-Troms ved å slå kontorene sammen.  OK Nord har kontor i Nordreisa, og KomOpp har kontorer på Skjervøy, i Harstad og hovedkontor på Finnsnes i Senja kommune.  I Nord-Troms vil en sammenslåing gi et større kompetansefellesskap, slik at kontorene kan levere et samlet og bedre tilbud.

Vi ønsker å skape et nytt kontor bygd på røtter og erfaringer, slik at det nye kontoret vil bli enda bedre rustet for å kunne levere bedre tjenester og kvalitet for alle målgrupper.  Det nye kontoret vil være i stand til å endre sitt tilbud raskt og samtidig kunne ivareta individ, medlemsbedrift og lokalsamfunn på en god måte.  

Styrene ved de to kontorene har gitt grønt lys til å arbeide videre med Prosjekt TANGO. Styrene i de to opplæringskontorene har gjennomført felles møte, hvor begge styrene var positive i forhold til hvilke muligheter en slik fusjon vil gi.  Morgendagens utfordringer må møtes målrettet og derfor trenger vi et robust opplæringskontor som er i stand til å håndtere endringene i rammevilkårene er gjennomgangstonen. De ansatte og de to daglige lederne May-Tove Grytnes (KomOpp) og Terje A. Eriksen (Opplæringskontoret Nord) er positive til mulighetsbildet som nå blir skapt, og gleder seg til styrket samarbeid!

Kontorene er organisert som Forening/Lag/Innretning (FLI) slik at det er medlemsbedriftene som avgjør en fusjonering eller sammenslåing.  Dette gjøres gjennom årsmøter hos de respektive partene.  Denne saken vil derfor måtte legges fram som årsmøtesak i de to organisasjonene tidligst våren 2024.

Forrige

MIX Witon på Skjervøy satser på salgfaget

Trond Viggo klinket til og landet svennebrev i tømrerfag

Neste