fbpx
,

Stiftelsen Nybo setter byggdrifterfaget i høysetet

Stiftelsen Nybo er en del av den boligpolitiske strategien til Nordreisa kommune

Stiftelsen Nybo er en institusjon som er opprettet av Nordreisa kommune, og formålet er å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål.

Hovedmålet for Nordreisa kommune er å ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet.  Kommunen ønsker å være en attraktiv kommune å bo i, og at alle skal kunne etablere seg å ha egen bolig.

Stiftelsen Nybo eier over 200 boenheter, og har i snitt over 500 mennesker som har husly gjennom stiftelsens boliger.  Mandatet til stiftelsen er å kunne tilby boliger til vanskeligstilte og til andre etter behov når det foreligger særlige grunner for dette.

Boligene er ulike, blant annet en blokk med leiligheter, hybler, rekkehus, leiligheter og eneboliger.  Andre er bygd til spesial-tilpasset formål.

Av boligene som stiftelsen besitter så er det ulik alder på bygg, og ulike målgrupper.  Eldre bygg er krevende å drifte, og det gjennomføres systematisk oppgraderinger av boenhetene.  Omsorgsboligene utgjør rundt 25% av boligene, men stiftelsen har også andre målgrupper.  Dette kan være flyktninger, studenter, mennesker med utfordringer innen rus/psykiatri m.v.  I kommunens strategiplan nevnes spesielt at stiftelsen skal ha nødboliger, akuttboliger og legge til rette for midlertidig innkvartering.

Stiftelsen Nybo kan derfor betraktes som en samfunnsbedrift med et klart formål.  Det er klart at husly er et av de mest basale behov et menneske har, og en god bolig danner et godt grunnlag for ethvert individs livskvalitet.

 

 

Fagbrev på jobb - en ordning som passer svært godt for stiftelsen Nybo

Stiftelsen har flere ansatte og i bedriften er det rundt 5 årsverk.  To av de ansatte har nå startet sitt løp mot fagbrev.  Begge er tilknyttet ordningen «Fagbrev på jobb».  Denne ordningen krever at bedriften har en fagansvarlig i det aktuelle faget.  Videre må kandidaten har minst et års praksis i faget fra før, og ha fast arbeid for bedriften.

Kandidaten tar da læretiden med normal lønn, og bedriften mottar basis II tilskudd.  Det stilles krav om tverrfaglig eksamen før man går opp til fagbrev.

Stiftelsen Nybo har en stor og tidvis krevende boligmasse, og sikrer seg at boligmassen blir vedlikeholdt etter høy standard gjennom å bruke sine godkjente fagfolk til å drifte byggene.  Ettersom boligmassen spenner seg fra blokk, til rekkehus – leiligheter, hybler og eneboliger – så stilles det høye krav til allsidighet og fleksibilitet hos de ansatte byggdrifterne.

 

Byggdrifterfaget

Byggdrifteren skal drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte, selv om mange viktige oppgaver kan være lite synlige. Byggdrifteren skal ha tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygget og til funksjonene til de tekniske installasjonene. Byggdrifteren vil derfor være en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygget, miljø og energioptimalisering. Byggdrifteren skal kunne vurdere behov for ekstern kompetanse og kunne rekvirere denne kompetansen. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper.

Opplæringen skal blant annet bidra til å dekke behovet for å oppnå trygge bygg for næring, oppvekst, omsorg og boliger som ivaretar folkehelsen.  Det er viktig å tilfredsstille byggeieres behov for dokumentasjon som følge av krav i lover og forskrifter.  Man skal søke å oppnå optimal energibruk og miljøvennlig drift og bidra til et bærekraftig og ressursbesparende samfunn.  Boligmassen representerer en verdi, og byggdrifteren skal være med på å bevare byggverkenes verdi i livssyklusen gjennom korrekt drift og vedlikehold

Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og fremme egen og andres sikkerhet i alle typer aktiviteter som utføres i bygget. Videre skal opplæringen bidra til å fremme gode arbeidsvaner og forståelse for kundeservice og kommunikasjon med samarbeidspartnere i andre fag.  Arbeidet byggdrifteren gjør, skal utføres i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og i samsvar med relevante lover, forskrifter og standarder.

Les mer om faget her

Noen av stiftelsen Nybo sine bygg

Forrige

Gode fagfolk i gode bedrifter – en ny historie starter nå

Europris Sørkjosen gir full gass!

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???